Τι είναι το Erasmus+?

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του, ύψους 14,7 δισ. ευρώ, θα δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό.

Το Erasmus+, το οποίο θα διαρκέσει έως το 2020, δεν προσφέρει δυνατότητες μόνο σε φοιτητές. Με τη ενσωμάτωση επτά προηγούμενων προγραμμάτων, προσφέρει δυνατότητες σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων και οργανισμών.

Λεπτομερείς πληροφορίες γι’ αυτές τις δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας, περιέχονται στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+. Διατίθεται επίσης ενδεικτικός οδηγός χρηματοδότησης για ορισμένες κεντρικές δραστηριότητες.

Μεμονωμένα άτομα

Το Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες σε άτομα όλων των ηλικιών, βοηθώντας τα να αναπτύσσουν και να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες σε ιδρύματα και οργανισμούς που βρίσκονται σε διάφορες χώρες.

Οργανισμοί

Το Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως πανεπιστήμια, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.


Στόχοι

Στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα και ένταξη, καθώς και στους στόχους της EΚ2020, του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το Erasmus+ έχει επίσης ως στόχο να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταίρων του στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία.

Το πρόγραμμα εστιάζει στα εξής:


Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του Erasmus+ παρουσιάζονται σε εκθέσεις και στατιστικές συλλογές, καθώς και μέσω της πλατφόρμας σχεδίων Erasmus+ , η οποία περιλαμβάνει τις περισσότερες πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, καθώς και μια επιλογή ορθών πρακτικών και επιτυχημένων παραδειγμάτων.


Στατιστικές

Τα στατιστικά στοιχεία για το Erasmus+ διατίθενται στη σελίδα στατιστικών.

Η Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των κριτηρίων αναφοράς «EΚ2020».

Η πρόοδος που σημειώθηκε για την επίτευξη των κριτηρίων αναφοράς ΕΚ2020 αποτυπώνεται επίσης σε μια σειρά διαδραστικών χαρτών.

Στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη θα βρείτε στον ιστότοπο YouthMonitor.


Εκθέσεις

Η έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020) είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες και βασίζεται σε εθνικές εκθέσεις που υπέβαλαν οι χώρες του προγράμματος, εκθέσεις αξιολόγησης από εξωτερικό ανεξάρτητο συνεργάτη, άλλες μελέτες επανεξέτασης, π.χ. μελέτη για τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus του 2014, στην πείρα από τη διαχείριση του προγράμματος και σε πάνω από ένα εκατομμύριο απαντήσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus+ το 2020, η Επιτροπή θα προβεί σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερες εκθέσεις και μελέτες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ θα βρείτε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.