Έγγραφα Πολιτικής
Η έρευνα έγινε από την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Σταύρο Πιπερίδη, ασκούμενους στο Παρατητήριο για την Ασφάλεια της  ΕΕ του Jean Monnet Project EUVadis, υπο την εποπτεία της Επίκουρης Καθηγήτριας Φωτεινής Μπέλλου, Διευθύντριας του Παρατηρητηρίου Jean Monnet Project EUVadis.
 
Η καταγραφή έγινε από  την Αλίκη Χαψανίδου, βοηθό ερευνήτρια στο έργο  Jean Monnet Project EUVadis και την Κωνσταντίνα Καρτάλη, ασκούμενη στο έργο Jean Monnet Project EUVadis.
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
NATO, Fourth progress report on the  implementation of the common set of proposals endorsed by NATO and EU Councils on 6 December 2016 and 5 December 2017, 17 June 2019
NATO, Fifth progress report on the implementation of the common set of proposals endorsed by EU and NATO Councils on 6 December 2016 and 5 December 2017, 16 June 2020.
NATO, Sixth progress report on the implementation of the common set of proposals endorsed by EU and NATO Councils on 6 December 2016 and 5 December 2017, 3 June 2021
NATO, Seventh progress report on the implementation of the common set of proposals endorsed by EU and NATO
Councils on 6 December 2016 and 5 December 2017, 20 June 2022.
NATO, Joint Declaration on EU-Nato Cooperation by the President of the European Council, the President of the European Commission and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, 10 January 2023.
Directorate for Security Policy of the Federal Ministry of Defence of the Republic of Austria, Handbook on the Common Security and Defence Policy of the European Union, Volume I, Fourth edition, 6 May 2021.
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, European Union Terrorism Situation and Trend report (TE-SAT) 2020, 6 December 2021
NATO, Joint Declaration on EU-NATO Cooperation by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, 10 July 2018
European External Action Service (EEAS), A STRATEGIC COMPASS FOR SECURITY AND DEFENCE, For a European Union that protects its citizens, values and interests and contributes to international peace and security, 2022.
Fiott Daniel and  Theodosopoulos Vassilis, EUISS, Yearbook Of European Security 2020, EU Institute for Security Studies, 2020.
Fiott Daneil,  Yearbook of European Security 2021, EU Institute for Security Studies, 2021.
Cullman Linnéa and  Fiott  Daniel,  Yearbook of European Security 2022, EU Institute for Security Studies, 2022.
Informal meeting of the Heads of State or Government, Versailles Declaration, 11 March 2022.
Consolidated version of the Treaty on European Union – PROTOCOLS – Protocol (No 10) on permanent structured cooperation established by Article 42 of the Treaty on European Union, Official Journal of the European Union, 09.05.2008
Council of the European Union, Council Conclusions, The PESCO Strategic Review 2020, EU publications, 20.11.2020
Council of the European Union, Council Conclusions on the Implementation of the Joint Declaration by the President of the European Council, the President of the European Commission and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, EU publications, 6.12.2016
Council of the European Union, Council conclusions on implementing the EU Global Strategy in the area of Security and Defence, EU publications, 14.11.2016.
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/509 of 22 March 2021 establishing a European Peace Facility, and repealing Decision (CFSP) 2015/528,  Official Journal of the European Union, 24.3.2021.
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Council Decision  of 24 June 2014 on the arrangements for the implementation by the Union of the solidarity clause,  Official Journal of the European Union,  1.7.2014.
European External Action Service, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy of June 2016,  Publications Office, 09.11.2017.
EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards a more competitive and efficient defence and security sector, Official Journal of the European Union, 24.7.2013.
EUROPEAN COMMISSION, Joint Report to the European Parliament and the Council on the implementation of the Action Plan on Military Mobility from June 2019 to September 2020, Official Journal of the European Union, 19.10.2020.
EUROPEAN COMMISSION, Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council, Increasing resilience and bolstering capabilities to address hybrid threats, Official Journal of the European Union, 13.6.2018.
Council of the European Union, Council Conclusions on the Integrated Approach to External Conflicts and Crises, EU publications, 22.1.2018.
EUROPEAN COMMISSION, Joint Communication to the European Parliament and the Council, The EU’s comprehensive approach to external conflict and crises,  Official Journal of the European Union,  11.12.2013.
European Commission, Joint Communication to the European Parliament and the Council, Joint Framework on countering hybrid threats, a European Union response, Official Journal of the European Union,  6.4.2016
Council of the European Union,  Συμπληρωματικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών – Συμπεράσματα του Συμβουλίου (10 Δεκεμβρίου 2019)
Council of the European Union, Council Conclusions on Civilian CSDP Compact,  7 December 2020.
Council of the European Union Council, Conclusions on Security and Defence in the context of the EU Global Strategy – Council Conclusions (17 June 2019)
Council Decision οf 24.6.2014 on the arrangements for the implementation by the Union of the solidarity clause, Official Journal of the European Union, 1.7.2014.